محصولات

 • فلنج های فورج شده گردن جوش فولادی آلیاژی
 • فلنج های فورج شده گردن جوش فولادی آلیاژی
 • فلنج های فورج شده گردن جوش فولادی آلیاژی
 • فلنج های فورج شده گردن جوش فولادی آلیاژی
 • فلنج فورج شده گردن جوش UNS N08825
 • فلنج فورج شده گردن جوش UNS N08825
 • فلنج فورج شده گردن جوش UNS N08825
 • فلنج فورج شده گردن جوش UNS N08825

محصولات

 • فلنج های فورج شده گردن جوش فولادی آلیاژی
 • فلنج های فورج شده گردن جوش فولادی آلیاژی
 • فلنج های فورج شده گردن جوش فولادی آلیاژی
 • فلنج های فورج شده گردن جوش فولادی آلیاژی
 • فلنج فورج شده گردن جوش UNS N08825
 • فلنج فورج شده گردن جوش UNS N08825
 • فلنج فورج شده گردن جوش UNS N08825
 • فلنج فورج شده گردن جوش UNS N08825