محصولات

 • لوله Monel 400 B163 برای مبدل حرارتی
 • لوله Monel 400 B163 برای مبدل حرارتی
 • لوله Monel 400 B163 برای مبدل حرارتی
 • لوله بدون درز مونل K500
 • لوله بدون درز مونل K500
 • لوله بدون درز مونل K500
 • لوله و لوله بدون درز Monel 400
 • لوله و لوله بدون درز Monel 400
 • لوله و لوله بدون درز Monel 400

محصولات

 • لوله Monel 400 B163 برای مبدل حرارتی
 • لوله Monel 400 B163 برای مبدل حرارتی
 • لوله Monel 400 B163 برای مبدل حرارتی
 • لوله بدون درز مونل K500
 • لوله بدون درز مونل K500
 • لوله بدون درز مونل K500
 • لوله و لوله بدون درز Monel 400
 • لوله و لوله بدون درز Monel 400
 • لوله و لوله بدون درز Monel 400