آیا می دانستید که لوله های تبادل حرارتی از جنس استنلس استیل را نباید در مناطق ساحلی نگهداری کرد؟

توسط: mxgy,

زمان: 2023,4,18

باید کم و بیش شنیده باشید که لوله های تبادل حرارتی استنلس استیل برای نگهداری در مناطق ساحلی چندان مناسب نیستند. بنابراین امروز در مورد دلیل صحبت خواهیم کرد و خواهیم دید که چرا؟
دلیل اصلی اینکه لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ را نمی توان در مناطق ساحلی ذخیره کرد این است که مستعد زنگ زدگی هستند.
یون های کلرید به طور گسترده در مناطق ساحلی وجود دارند، بنابراین چه اتفاقی برای یون های کلرید خواهد افتاد؟
وجود یون های کلرید باعث خوردگی در سطح لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ می شود و سرعت خوردگی سریعتر از فولاد کم کربن معمولی است و یون های کلرید به طور گسترده در نمک، خاک، عرق، نسیم دریا، دریا وجود دارد. آب و غیره
بنابراین نمی توان به طور کامل از یون های کلرید اجتناب کرد.بهترین راه این است که لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ را در مناطق ساحلی ذخیره نکنید.
نه تنها این، بلکه باید اقدامات حفاظتی نیز انجام دهیم، مهم نیست که زنگ زده باشد یا نه، باید سطح را پاک کنیم تا تمیز بماند.

در مورد نصب لوله های ابزار فولادی ضد زنگ چه الزاماتی را باید بدانیم؟
آیا این ویژگی های لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ را می دانید؟ ?

آیا می دانستید که لوله های تبادل حرارتی از جنس استنلس استیل را نباید در مناطق ساحلی نگهداری کرد؟

توسط: mxgy,

زمان: 2023,4,18

باید کم و بیش شنیده باشید که لوله های تبادل حرارتی استنلس استیل برای نگهداری در مناطق ساحلی چندان مناسب نیستند. بنابراین امروز در مورد دلیل صحبت خواهیم کرد و خواهیم دید که چرا؟
دلیل اصلی اینکه لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ را نمی توان در مناطق ساحلی ذخیره کرد این است که مستعد زنگ زدگی هستند.
یون های کلرید به طور گسترده در مناطق ساحلی وجود دارند، بنابراین چه اتفاقی برای یون های کلرید خواهد افتاد؟
وجود یون های کلرید باعث خوردگی در سطح لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ می شود و سرعت خوردگی سریعتر از فولاد کم کربن معمولی است و یون های کلرید به طور گسترده در نمک، خاک، عرق، نسیم دریا، دریا وجود دارد. آب و غیره
بنابراین نمی توان به طور کامل از یون های کلرید اجتناب کرد.بهترین راه این است که لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ را در مناطق ساحلی ذخیره نکنید.
نه تنها این، بلکه باید اقدامات حفاظتی نیز انجام دهیم، مهم نیست که زنگ زده باشد یا نه، باید سطح را پاک کنیم تا تمیز بماند.

در مورد نصب لوله های ابزار فولادی ضد زنگ چه الزاماتی را باید بدانیم؟
آیا این ویژگی های لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ را می دانید؟ ?